دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


هادی سوالونی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

^