دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : هادی   سوالونی

پست الکترونیکی : h-sovalouni@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک(ساختار هسته ای)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فیزیک

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/02/01

هادی سوالونی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

^